ALGEMENE VERKOOP-, LEVERING- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van en overeenkomsten (waaronder die die via elektronische weg tot stand komen) tussen enerzijds HB Constructie & Machines BV , ingeschreven bij de kruisbank van Ondernemingen onder het nummer 0829.597.745, met maatschappelijke zetel gevestigd te Keitelweg 2112, 3990 Peer, hierna ook als verkoper of leverancier en anderzijds een wederpartij als afnemer of koper (hierna: “afnemer”) die betrekking hebben op verkoop en levering van zaken en daarmee verband houdende diensten (deze zaken en diensten hierna gezamenlijk te noemen: “producten”) door HB Constructie & Machines BV aan afnemer.
 2. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de afnemer, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van HB Constructie & Machines BV van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

Artikel 2. Aanbod/totstandkoming van overeenkomsten

 1. Elk aanbod van HB Constructie & Machines BV zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook als zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
 2. Een aanbod kan slechts schriftelijk worden aanvaard.
 3. HB Constructie & Machines BV heeft niettemin het recht een aanvaarding op andere wijze gedaan te accepteren alsof deze schriftelijk zijn gedaan.
 4. Een aanbod, zowel mondeling als schriftelijk gedaan, komt, behoudens een andersluidende mededeling van HB Constructie & Machines BV, automatisch te vervallen indien zij door de afnemer niet binnen tien werkdagen schriftelijk is aanvaard.
 5. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, opgaven van maten, capaciteiten, gewichten, rendementen, modellen , CE-documentatie en overige gegevens die door HB Constructie & Machines BV worden verstrekt, al of niet opgenomen in haar catalogi, brochures, advertenties, op websites en dergelijke zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar afnemer mag niet onverkort vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan en zijn derhalve niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen

 1. Alle genoemde prijzen van HB Constructie & Machines BV zijn exclusief BTW, overige kosten en toeslagen, waaronder transportkosten, voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen.
 2. De prijzen van HB Constructie & Machines BV en eventuele toeslagen zijn gebaseerd op de ten tijde van een aanbod geldende valuta verhoudingen, de geldende materiaalprijzen, transportkosten en loonkosten. Indien HB Constructie & Machines BV na het aanbod of na het sluiten van de overeenkomst geconfronteerd wordt met meerkosten wegens verhoging van materiaalprijzen, transportkosten, loonkosten, invoer- en/of uitvoerrechten en/of heffingen van welke aard dan ook, of kosten veroorzaakt door valutawijzigingen, is zij gerechtigd deze meerkosten aan afnemer door te rekenen. De afnemer heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.
 3. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient één derde betaald te worden bij de ondertekening van de bestelbon, één derde bij de aanvang van de prestatie of de dienst en één derde bij de oplevering of de voltooiing ervan.

Artikel 4. Transport, leveringstermijn, levering en retourprocedure

 1. De goederen worden verzonden op risico van de afnemer, tenzij ingeval van opzet of grove schuld in hoofde van de vervoerder. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor de rekening van de afnemer.
 2. Onder leveringstermijn wordt verstaan een door HB Constructie & Machines BV genoemde termijn waarbinnen de producten zouden kunnen worden geleverd. Deze opgegeven termijn wordt naar beste vermogen van HB Constructie & Machines BV opgegeven op basis van de haar op het moment van het opgeven van die levertijd bekende gegevens en omstandigheden. HB Constructie & Machines BV spant zich er voor in de producten binnen de levertijd te leveren.
 3. Opgegeven en/of overeengekomen leveringstermijnen zijn louter indicatief en zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering moet de afnemer HB Constructie & Machines BV daarom schriftelijk in gebreke stellen met inachtneming van een redelijke termijn, waarbij een termijn korter dan tien werkdagen in ieder geval niet als redelijk wordt beschouwd.
 4. Vertraagde levering geeft de afnemer geen recht op enige vergoeding van schade of kosten, afname van bestelde producten te weigeren of de overeenkomst te ontbinden.
 5. Indien de afnemer de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de afnemer.
 6. Tenzij anders is overeengekomen, vindt de levering van de producten plaats op het moment dat die producten door een vervoerder in opdracht van HB Constructie & Machines BV op het leveringsadres zijn geleverd. Als het transport in opdracht van afnemer geschiedt, gelden de producten als geleverd op het moment dat de producten aangeboden worden aan de transporteur door HB Constructie & Machines BV.
 7. Indien bestelde producten worden geleverd zonder dat een vertegenwoordiger van afnemer aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen en er op het leveringsadres geen beveiligde, afgesloten ruimte is voor de transporteur om de producten in te plaatsen, geldt de verklaring van de transporteur dat hij de producten in goede orde geleverd heeft als voldoende en volledig bewijs dat de producten in goede orde zijn geleverd.
 8. HB Constructie & Machines BV restitueert geen vergoeding voor en aanvaardt geen retourzendingen van producten door de afnemer, tenzij dit uitdrukkelijk vooraf is toegestaan door HB Constructie & Machines BV en de retourzending geschiedt conform de door HB Constructie & Machines BV gestelde voorwaarden.
 9. Bij retournering zonder toestemming van HB Constructie & Machines BV geschiedt transport en opslag voor rekening en risico van afnemer.

Artikel 5. Risico-overgang

 1. Vanaf het moment van levering zoals voorzien in artikel 4.6. gaat het risico van de geleverde producten over op de afnemer. Dit risico betreft o.a. maar niet limitatief het verloren gaan, beschadigd raken, de opslag, het laden, het transport en het lossen of welke andere waardevermindering van de geleverde producten ook.

Artikel 6. Facturen, betaling, opeisbaarheid en zekerheid

 1. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij andere betalingscondities zijn overeengekomen.
 2. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
 3. Bij overschrijding van een betalingstermijn zal het volledige factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met de wettelijke interesten voor handelstransacties op basis van de toepasselijke wettelijke bepalingen (momenteel de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties). Bovendien is de forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag. Voor de berekening van de vervallen interesten zal een begonnen maand als een volle maand worden beschouwd.
 4. De volledige vordering tot betaling van HB Constructie & Machines BV op afnemer is onmiddellijk opeisbaar indien:
   1. de betalingstermijn is verstreken;
   2. afnemer failliet is, gedagvaard is in faillissement of zelf een aanvraag tot faillissement of uitstel van betaling heeft gedaan, onder voorlopig bewind is geplaatst of een verzoek hiertoe werd gedaan.
   3. beslag op zaken of vorderingen van afnemer wordt gelegd;
   4. afnemer overlijdt, wordt ontbonden of geliquideerd;
   5. afnemer zich in financiële moeilijkheden bevindt, hetgeen eenzijdig door HB Constructie & Machines BV zal worden ingeschat op basis van objectieve informatie.
 5. Een betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van reeds vervallen interesten en daarna in mindering van de oudste openstaande hoofdsom.
 6. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 10% van de waaide van de bestelling, met een minimum van 100 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen.
 7. Alle kosten van invordering, nadat de afnemer in verzuim is geraakt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de nog verschuldigde hoofdsom en interesten, met een minimum van €250 exclusief BTW, onverminderd het recht van HB Constructie & Machines BV de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen van de afnemer, indien die dit minimum bedrag te boven gaan.
 8. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 9. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht om voor verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

Artikel 7. Klachten

 1. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
 2. Afnemer moet zo snel mogelijk na levering de producten inspecteren en uiterlijk binnen acht dagen na levering HB Constructie & Machines BV schriftelijk informeren over eventuele zichtbare gebreken. HB Constructie & Machines BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke gebreken die na die termijn worden gemeld en is in dat geval niet gehouden de geleverde producten te repareren of te vervangen. Afnemer kan het product in dat geval ook niet aan HB Constructie & Machines BV retourneren.
 3. Afnemer heeft een algemene onderzoeksplicht met betrekking tot andere gebreken dan in dit artikel onder 3.2 genoemd. Indien afnemer na onderzoek van mening is dat een product gebrekkig is, of had behoren te weten dat een product gebrekkig is, moet hij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen acht dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had moeten ontdekken, HB Constructie & Machines BV daarover schriftelijk berichten met een beschrijving in voldoende detail van de aard en omvang van het gebrek. Bij een tijdig ingediende klacht zal de afnemer HB Constructie & Machines BV in de gelegenheid stellen het betreffende product te controleren, bij gebreke waarvan de klacht niet voor behandeling in aanmerking komt.
 4. Indien de klacht door HB Constructie & Machines BV gegrond wordt bevonden, zal haar de nodige tijd gegeven worden om de volgens haar vereiste reparatie uit te voeren, dan wel, naar keuze van HB Constructie & Machines BV, het afgekeurde product door een ander te vervangen. Bij vervanging van afgekeurde producten kan rekening worden gehouden met het genot dat de afnemer er intussen van heeft gehad en kan door HB Constructie & Machines BV daarvoor een billijke vergoeding in rekening worden gebracht.
 5. Ook tijdig ingediende klachten zullen niet in behandeling worden genomen en betreffende producten kunnen niet worden geretourneerd, indien blijkt dat zonder toestemming van HB Constructie & Machines BV die producten zijn gewijzigd of gerepareerd, behoudens in het geval dat dit met instemming van HB Constructie & Machines BV is gebeurd.
 6. Bij niet tijdige of onjuiste klachtmelding wordt het geleverde geacht conform de overeenkomst te zijn en is HB Constructie & Machines BV gerechtigd de kosten die zij ter zake de klachtafhandeling heeft gemaakt bij afnemer in rekening te brengen. Het indienen van een klacht geeft afnemer geen recht betaling op te schorten en ontslaat hem niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van HB Constructie & Machines BV.
 7. Afnemer moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op straffe van verval van zijn rechten ter zake, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen acht dagen vanaf ontvangst van de factuur schriftelijk bij HB Constructie & Machines BV hebben ingediend, bij gebreke waarvan de klacht niet voor behandeling in aanmerking komt en afnemer het factuurbedrag onverminderd verschuldigd blijft aan HB Constructie & Machines BV.

Artikel 8. Garantie en garantietermijn

 1. Voor het repareren of verhelpen van gebreken in producten, afgeleverd aan de afnemer, garandeert HB Constructie & Machines BV, binnen de omvang van haar garantieverplichtingen en binnen de garantietermijn van 1 jaar na factuurdatum deze producten te herstellen of te vervangen of op andere, door haar gekozen wijze.
 2. Alleen gebreken, die ten tijde van de levering al aanwezig, maar niet zichtbaar waren en binnen drie maanden na levering zichtbaar worden, zullen door HB Constructie & Machines BV worden hersteld door vervanging of op andere, door haar gekozen wijze.
 3. De garantie in artikel 8.2 geldt alleen ten aanzien van die gebreken, die bij de levering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juist gebruik van de geleverde zaak. Zij strekt zich niet uit tot gebreken, die voortvloeien uit of samenhangen met onvoldoende of onjuist onderhoud, verkeerdelijk gebruik, of door of namens afnemer uitgevoerde reparaties en ook niet tot gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage. Voorts wordt geen garantie gegeven op producten die op het moment van levering niet nieuw waren.
 4. De afnemer kan zich alleen op de rechten uit artikel 8.1 en 8.2 beroepen, indien hij HB Constructie & Machines BV:
  • conform artikel 7. schriftelijk van de geconstateerde gebreken op de hoogte stelt; en
  • aannemelijk maakt dat er een gebrek is; en tevens
  • alle medewerking verleent om HB Constructie & Machines BV in staat te stellen een gebrek binnen een redelijke termijn weg te nemen
 5. Behalve wanneer de aard van het gebrek meebrengt, dat herstel op de plaats waar het product zich bevindt moet worden uitgevoerd, zal de afnemer elk onderdeel van de zaak dat een gebrek vertoont als hier bedoeld, op eigen kosten ter reparatie of vervanging aan HB Constructie & Machines BV terugbezorgen. In dat geval wordt HB Constructie & Machines BV geacht aan de garantieverplichting te hebben voldaan, zodra het gerepareerde onderdeel of een onderdeel ter vervanging door haar ter beschikking is gesteld aan afnemer of zijn transporteur.
 6. De gebrekkige producten, die door HB Constructie & Machines BV zijn vervangen op grond van dit artikel, worden na vervanging van rechtswege eigendom van HB Constructie & Machines BV.
 7. De stelling dat HB Constructie & Machines BV een garantieverplichting niet nakomt, ontheft de afnemer niet van zijn verplichtingen ten aanzien van HB Constructie & Machines BV die voortvloeien uit de met HB Constructie & Machines BV
 8. gesloten overeenkomst, noch uit andere met HB Constructie & Machines BV gesloten overeenkomsten.
 9. Afnemer kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Onverminderd het verder in deze voorwaarden gestelde, is HB constructie & Machines BV in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van geleverde producten of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor zij geschikt zijn.
 2. Behalve tot nakoming van de garantieplicht door HB Constructie & Machines BV overeenkomstig het artikel 8.1 en 8.2 en behoudens bepalingen van dwingend recht of openbare orde, is elke aansprakelijkheid van HB Constructie & Machines BV (waaronder, maar niet beperkt tot alle vormen van directe , indirecte of gevolgschade, gederfde winst en schade uit onrechtmatige daad) uitgesloten, tenzij en voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van HB Constructie & Machines BV en behoudens de aansprakelijkheid die door HB Constructie & Machines BV uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard. In alle gevallen, – van directe schade, letselschade of vertragingsschade of schade onder welke benaming dan ook, zal de aansprakelijkheid van HB Constructie & Machines BV niet verder reiken dan tot vergoeding van het factuurbedrag dat de afnemer aan HB Constructie & Machines BV verschuldigd is op grond van de betreffende levering aan de afnemer (BTW niet inbegrepen).
 3. HB Constructie & Machines BV is niet aansprakelijk voor mondelinge of schriftelijk gegeven adviezen, inlichtingen, aanbevelingen, etc.
 4. Afnemer vrijwaart HB Constructie & Machines BV voor alle aanspraken van derden voor schade als gevolg van een door HB Constructie & Machines BV aan afnemer geleverd product. Afnemer is verplicht een adequate verzekering af te sluiten en in stand te houden voor zover dat in het kader van de vrijwaring van dit artikel noodzakelijk is, met een dekking voor dergelijke aansprakelijkheid.
 5. Afnemer vrijwaart HB Constructie & Machines BV voor alle aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens afnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, opgaven van maten, capaciteiten, gewichten, rendementen, modellen, CE-documentatie en overige gegevens.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde en nog te leveren producten op grond van alle tussen HB Constructie & Machines BV en afnemer gesloten overeenkomsten (waaronder al door afnemer betaalde producten) blijven uitsluitend eigendom van HB Constructie & Machines BV, totdat alle vorderingen ter zake die leveringen die HB Constructie & Machines BV op afnemer heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
 2. Zolang de eigendom van de producten niet op afnemer is overgegaan, mag deze de producten niet vervreemden of bezwaren (waaronder verpanden, verhypothekeren of het verlenen van enig ander recht aan of ten behoeve van derden). Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van HB Constructie & Machines BV mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die afnemer uit hoofde van doorlevering van door HB Constructie & Machines BV geleverde producten op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
 3. Afnemer is verplicht de producten die HB Constructie & Machines BV onder eigendomsvoorbehoud aan afnemer heeft geleverd met de nodige zorgvuldigheid, en tevens als herkenbaar eigendom van HB Constructie & Machines BV en op een van andere zaken afgezonderde plaats te bewaren.
 4. HB Constructie & Machines BV is gerechtigd de producten die zij onder eigendomsvoorbehoud aan afnemer heeft geleverd en nog bij afnemer aanwezig zijn, terug te nemen indien afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, een van de gevallen in artikel 6.2 genoemd van toepassing zijn of anderszins in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Afnemer zal HB Constructie & Machines BV te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van HB Constructie & Machines BV.
 5. De in artikel 10.1 tot en met 10.4 opgenomen bepalingen laten de overige aan HB Constructie & Machines BV toekomende rechten onverlet.

Artikel 11. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt HB Constructie & Machines BV de auteursrechten en alle rechten van industriële en intellectuele eigendom op de door hem gedane prestaties en creaties, inclusief maar niet beperkt tot aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, CE-documentatie, handleidingen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.
 2. De rechten op de in artikel 11.1 genoemde prestaties blijven eigendom van HB Constructie & Machines BV ongeacht of aan afnemer voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht, deze prestaties mogen niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HB Constructie & Machines BV worden gekopieerd, gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 12. Overmacht

 1. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d…
 2. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant of afnemer. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

Artikel 13. Mededelingen

 1. Tenzij anders is bepaald, dienen alle mededelingen betreffende de (uitvoering van de) overeenkomst schriftelijk te worden gedaan.
  Aan het vereiste van “schriftelijk” in deze voorwaarden kan ook worden voldaan met gebruikmaking van e-mail.
 2. Vorderingen tot nakoming en ingebrekestellingen door afnemer moeten per aangetekend schrijven worden gedaan, waarbij duidelijk
  moet worden aangegeven wat wordt verlangd en binnen welke termijn. Dit geldt ook voor het stellen van enige andere termijn en het
  doen van een beroep op ontbinding van de overeenkomst. Een beroep op ontbinding moet de gronden daarvoor duidelijk aangeven.

Artikel 14. Geschillen

 1. De overeenkomst met afnemer wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht.
 2. In geval van betwisting zal het geschil voorgelegd worden aan de rechtbanken, territoriaal bevoegd voor de maatschappelijke zetel van HB Constructie & Machines BV.